Vysoké školy a univerzity v Bratislave

Na tejto stránke sa nachádza zoznam univerzít a vysokých škôl pôsobiacich v Bratislave, spolu s adresou ich sídla a odkazom na webové stránky organizácie.

Bratislava – univerzity

Univerzita Komenského

Šafárikovo námestie 6
web: http://www.uniba.sk/

Fakulty:

 • Evanjelická bohoslovecká fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied
 • Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Farmaceutická fakulta
 • Filozofická fakulta
 • Jesseniova lekárska fakulta
 • Lekárska fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Prírodovedecká fakulta
 • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Ekonomická univerzita

Dolnozemská cesta 1
web: http://www.euba.sk/

Fakulty:

 • Fakulta aplikovaných jazykov
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta

Slovenská technická univerzita

Vazovova 5
web: http://www.stuba.sk/

Fakulty:

 • Fakulta architektúry
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Fakulta informatiky a informačných technológií
 • Materiálovotechnologická fakulta (Trnava)
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta

Slovenská zdravotnícka univerzita

Limbová 12
web: http://www.szu.sk/

Fakulty:

 • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
 • Fakulta verejného zdravotníctva
 • Fakulta zdravotníctva (Banskej Bystrica)
 • Lekárska fakulta

Bratislava – vysoké školy

Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU)
Hviezdoslavovo námestie 18
web: http://www.vsvu.sk/

Vysoká škola múzických umení (VŠMU)
Ventúrska 3
web: http://www.vsmu.sk/

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie
Župné námestie 7
web: http://akademiamedii.sk

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Furdekova 16
web: http://www.vsemvs.sk

Akadémia Policajného zboru
Sklabinská 1
web: http://www.akademiapz.sk/

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Palackého 1
web: http://www.vssvalzbety.sk

Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
web: http://paneurouni.com

Vysoká škola Goethe UNI
Radlinského 9
web: http://guni.sk

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Grösslingova 53
web: http://www.bisla.sk

Pozrite si aj: